Registrácia u nás:

uvod0.jpg ps0.jpg od0.jpg kontakt0.jpg
V našej ambulancii sa môžete jednoducho zaregistrovať.Postup registrácie v našej ambulancii je jednoduchý. Stačí osobne, alebo poštou doručiť na našu ambulanciu vyplnenú a podpísanú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdrav. starostlivosti.

Dohoda o poskytovaní zdrav. starostlivosti .doc
Dohoda o poskytovaní zdrav. starostlivosti .pdf

Následne môžete využívať všetky služby poskytované v našej ambulancii.

Podmienkou registrácie je:
- vek nad 18 rokov
- odstup 6 mesiacov od poslednej registrácie u všeobecného lekára
- platný preukaz poistenca (Stále sú v platnosti preukazy poistencov Zdrav. poisťovne Apollo a Spoločnej zdrav. poisťovne.)


Najčastejšie kladená otázka: „Musím doniesť k registrácii zdravotnú kartu?“

Podľa zákona pacient NEMÁ povinnosť pri registrácii dodať zdrav. dokumentáciu (zdravotnú kartu) od predchádzajúceho poskytovateľa zdrav. starostlivosti. Ak ju prinesie (aj dodatočne), je to výhodou.

Zákon č. 576/2004 Z. z.
§ 12
(7) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.
(10) Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

§ 23
(1) Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
tml>